کفسابیيا سنگسابیسنگهايي كه شيار و سوراخ زيادي باز شده است :

دوستان و كارفرمايان وخانواده هاي محترم دقت فرمايند :براي ترميم سنگهايي همانند سرصالي و ......كه بعد از مدتي شيارها و سوراخهاي زيادي به خود ميگيرد راهكار شايسته و بجايي را فراهم آورديم ونگراني كارفرمايان محترم از اين بابت بي مورد مي باشد چرا كه ما آن را بصورت كامل از طريق رزين ايتاليايي ترميم مي نماييم وسنگ همانند روز اول صاف و نو مي شود و اين كار به اين صورت مي باشد ، مرحله اول کفسابی يا سنگسابیسنگ مورد نظر طي يك يا دو مرحله جهت رفع پستي بلندي سنگ،سپس در مرحله دوم از طيق دستگاه کفسابی يا سنگسابیبراي اين سنگ سيم برسهاي فنري ميزنيم يعني از طيق سيم برس مي سابيم تا جايي كه آشغال ها وسيمان وسنگ خوورده ها وسياهي سنگ بيرون بيايد سپس آن را بصورت كامل شسته و خشك مي نماييم وبعد از آن رزين را از طيق كارتك به روي سنگ ميماليم واين كار نيز بخاطر نشست رزين احتكالا در دو مرحله يا بيشتر (بستگي به سوراخ سنگ دارد)انجام مي شود تا سطحي كاملا صاف بوجود آيد واين رزين حدالمقدور يك شب بايد بماند تا كاملا خشك شود وسپس از طيق دستگاه کفسابی يا سنگسابی مراحل پرداخت کفسابیيا سنگسابی را كه در قسمتهاي فوق شرح داده شده است انجام مي دهيم وسنگ شما بعد از اتمام كار كاملا نو و بدون هيچ سوراخ يا شياري تحويل شما عزيزان داده مي شود.

کفسابی کف سابی کفساب
کفسابی کف سابی کفساب

Content Image